INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

WYKORZYSTANIA SIECI RADIOWEJ

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PARALOTNIOWEGO

z dnia 12 stycznia 2016

§ 1. Informacje organizacyjne

1. Do nieodpłatnego użytkowania sieci łączności radiowej Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego (zwanego dalej PSP) uprawniony jest każdy członek Stowarzyszenia.

2. Sieć łączności może być wykorzystywana do celów takich jak:

   • Łączność podczas lotu, do wysokości 300m nad gruntem na kanałach w paśmie UHF,
   • Łączność na lotnisku pomiędzy kierownikiem startów a obsługą wyciągarki,
   • Organizacja, przeprowadzanie oraz udział w imprezach lotniczych i innych wydarzeniach mających na celu promowanie paralotniarstwa.
   • Organizacja i przeprowadzanie zawodów paralotniowych, w tym koordynacja transportu zawodników, przekazywanie komunikatów meteorologicznych, oraz innych istotnych z punktu widzenia sytuacji,
   • Przekazywanie wskazówek i komunikatów pilotom (popularnie określane „prowadzenie na radiu”), jak również przekazywanie komunikatów holowanemu pilotowi przez kierownika startów i/lub obsługę wyciągarki,
   • Przekazywanie wskazówek uczestnikom szkoleń paralotniowych,
   • Inna, konieczna łączność naziemna w miejscach wykonywania lotów.

 

3. Sieć łączności PSP nie może być wykorzystywana do następujących celów:

   • Łączność podczas lotu w paśmie VHF,
   • Łączność przez osoby nie będące członkami Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego,
   • Łączność nie związana z lotnictwem, w szczególności łączność grup rekonstrukcyjnych, grup paramilitarnych, służb ochrony itp.

 

4. Wszelkie informacje techniczne, jak również lista modeli radiotelefonów dopuszczonych do pracy w sieci jest zawarta w dokumencie dostępnym pod adresem: http://akl.prz.edu.pl/d/pozwolenie-psp-2015-info.pdf , oraz w paragrafie 2 niniejszego regulaminy (bez listy radiotelefonów)

5. Inne, nieujęte w punkcie 2 sposoby wykorzystania sieci są dopuszczone o ile nie stoją w sprzeczności z punktem 3 i innymi odnoszącymi się do zasad użytkowania.

6. Zabronione jest prowadzenie emisji radiowych szkodliwych dla wszystkich dysponentów częstotliwości. W szczególności zabronione jest prowadzanie celowych emisji, mających na celu uniemożliwienie poprawnego przeprowadzenia łączności i transmisji danych odbywających się na częstotliwości. Niedozwolone jest nadawanie muzyki, oraz audycji radiowych.

7. Zabronione jest prowadzenie emisji radiowych o parametrach technicznych niezgodnych z parametrami wyznaczonymi w paragrafie 2, punkt 4 i 5.

8. Łączność powinna być prowadzona zgodnie z ustalonymi normami współżycia społecznego. Zabrania się używania słów wulgarnych i obelżywych oraz wszczynania kłótni.

9. Nie wymaga się stosowania jakichkolwiek znaków wywoławczych (identyfikacyjnych) podczas łączności, aczkolwiek każdy użytkownik jest zobowiązany do podania swojego imienia i numeru legitymacji członkowskiej (Numer legitymacji należy odczytać w systemie ZEFIR) jeżeli zostanie o to poproszony.

10. W przypadku zaistnienia podejrzenia, iż częstotliwość jest wykorzystywana przez osoby nieuprawnione (mając jednak na uwadze pozostałych, legalnych dysponentów współdzielonej częstotliwości), lub jest wykorzystywana w sposób naruszający zasady niniejszej instrukcji, każdy członek PSP jest uprawniony do poproszenia o podanie imienia i numeru legitymacji członkowskie jakiegokolwiek innego użytkownika.

11. Łączność powinna być przeprowadzana zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7 „Procedury Operatorskie” publikacji „Krótki Podręcznik Łączności Radiowej dla Paralotniarzy”, wydanie trzecie, stworzonej przez Mateusza Lubeckiego.

12. Wszelkie naruszenia niniejszej instrukcji wraz z podaniem orientacyjnej lokalizacji oraz ewentualnych nagrań zawierających zapis fonii z kanału radiowego można zgłaszać na dane kontaktowe podane w § 3.

13. Użytkownicy sieci łączności powinni dbać o należyte jej wykorzystywanie. Wyłącznie od nich i ich samodyscypliny zależy czy wspólne dobro jakim jest kanał radiowy, będzie skutecznie służyło całej społeczności polskich pilotów paralotniowych. Nie można dopuścić do sytuacji w której sieci łączności PSP stanie się kolejnym pasmem PMR, dostępnym dla każdego bez żadnej kontroli.

§ 2. Informacje techniczne

1. Sieć łączności radiowej pracuję na mocy Pozwolenia Radiowego numer RRL/A/A/0428/2015 wydanego dnia 5 stycznia 2016 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest to sieć łączności ruchomej lądowej.

2. Sieć pracuje w paśmie przeznaczonym dla profesjonalnych (komercyjnych) sieci łączności radiowej. Nie leży ona ani w paśmie lotniczym ani amatorskim.

3. Łączność może być prowadzona na terenie całego kraju, pomiędzy stacjami przewoźnymi (np. samochodowymi) i/lub przenośnymi (nasobnymi / doręcznymi), zgodnie z wykazem dopuszczonych modeli radiotelefonów. W myśl pozwolenia radiowego nie dopuszcza się instalowania stacji stałych.

4. Sieć łączności pracuję w oparciu o kanał(y) radiowe o następujących parametrach:
Częstotliwości w paśmie VHF: 158.250 MHz
Częstotliwości w paśmie UHF: 459.4125MHz ; 469.4125MHz
Ton CTCSS (obowiązkowy co najmniej na nadajniku): 103.5Hz lub 71.9
Dopuszczalne maksymalne moce nadajników (w powietrzu / przenośne na ziemii / przewoźne) : 1.5W /5W /13W
Szerokość kanału 12,5kHz
Polaryzacja Anten Pionowa

5. Dodatkowo, dla potencjalnej łączności cyfrowej ustala się następujące parametry:
Standard łączności: ETSI-DMR
Colour Code: 1
Numer Grupy Rozmównej: 1
Szczelina Czasowa: 1
Szyfrowanie transmisji: BRAK

6. Powyższe kanały radiowe zostały przydzielone na zasadach współdzielenia, na terenie całego kraju

7. Urząd Komunikacji Elektronicznej może w przyszłości przydzielić częstotliwość kolejnym użytkownikom, również do transmisji głosu. Powyższa lista będzie systematycznie uzupełniana, gdy tylko zajdzie taka potrzeba

8. Używanie tonów CTCSS jest obowiązkowe i w swojej idei ma umożliwić identyfikację przez UKE współużytkowników częstotliwości. Używanie tonowej blokady szumów CTCSS umożliwia odizolowanie się od tych innych współużytkowników. Każdy z nich ma do niej równe prawa i musi zaakceptować obecność pozostałych jej dysponentów. Dodatkowo, tonowa blokada szumów CTCSS eliminuję uporczywe zakłócenia odbioru pochodzące od silnika napędu PPG oraz urządzeń elektronicznych, takich jak wariometr, znajdujących się w bezpośredniej bliskości radiotelefonu.

9. Pomimo faktu, że częstotliwość kanału jest podzielna bez reszty zarówno przez 25kHz jak i 50kHz, przydzielona szerokość pasma wynosi 12.5kHz. Każdy użytkownik sieci jest zobowiązany do ustawienia swojego radiotelefonu zgodnie z przedstawioną specyfikacją a przede wszystkim do używania dewiacji nie większej niż 3kHz (W radiotelefonach Baofeng, Navcomm i Wouxun ustawienie W/N na NARROW.

10. Używanie większej dewiacji (W/N na WIDE) będzie powodowało zakłócenia łączności w sąsiednich kanałach, leżących odpowiednio 12,5kHz niżej i wyżej w widmie radiowym. Jest to czynność szkodliwa i łamiąca postanowienia Pozwolenia Radiowego. Częstotliwości 158,237.5MHz oraz 158,262.5MHz są przydzielone innym użytkownikom do użytku na terenie całego kraju. Użytkownicy sieci Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego nie mogą powodować na nich szkodliwych zakłóceń

12. Dopuszcza się używanie z radiotelefonami zewnętrznych anten o polaryzacji pionowej, jak również wykonywanie stałej instalacji radiotelefonów w punktach obsługi zawodów, wyciągarkach paralotniowych, samochodach i innych niezbędnych miejscach o ile instalacja będzie miała charakter przewoźny bądź przenośny a nie stacji stałej.

13. W przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia zasięgu łączności, ponad ten oferowany przez bezpośrednią komunikację w relacji radiotelefon <=> radiotelefon, dopuszcza się użycie przewoźnego (przenośnego przemiennika radiotelefonicznego. Pełne informacje i wymagania co do użycia przemiennika znajdują się na stronie drugiej dokumentu: http://akl.prz.edu.pl/d/pozwolenie-psp-2015-info.pdf

§ 3. Koordynatorzy sieci

1. Sprawy formalne i organizacyjne: psp@psp.org.pl

2. Sprawy techniczne:
Mateusz Lubecki
e-mail: ebc41sp@gmail.com ; sp8ebc@gmail.com
telefon: +48 660 43 44 46Lotnicze pasmo VHF używane przez lotnictwo cywilne i aerokluby
w Polsce
(108MHz - 137MHz AM A3E)

UWAGA ! - Pod żadnym pozorem nie wolno nadawać na częstotliwościach lotniczych - to nie jest tylko piractwo,ale igranie z bezpieczeństwem i życiem pasażerów statków powietrznych.

 

Częstotliwości dla Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Stacja

Organ ATS Znak wywoławczy MHz Godziny pracy Uwagi
1 2 3 4 5

WARSZAWA

ACC WARSZAWA RADAR - WARSZAWA KONTROLA2) 134,925 H24  
    121,5003) H24
SEKTOR "D" 134,225 max. 6.00-22.001)
SEKTOR "G" 129,075 max. 6.00-22.001)
SEKTOR "E" 134,175 max. 6.00-22.001)  
SEKTOR "S" 127,450 max. 6.00-22.004)
SEKTOR "J" 120,950 max. 6.00-22.001) 1) w czasie letnim - 1HR
2) używany w przypadku, gdy zapewniana jest tylko kontrola proceduralna
3) częstotliwość alarmowa
4) zależy od natężenia ruchu
SEKTOR "C" 133,475 max. 6.00-22.004)
SEKTOR "T" 134,875 max. 6.00-22.001)
SEKTOR "R" 136,575 max. 6.00-22.004)
SEKTOR "B" 124,925 max. 6.00-22.004)
VOLMET 127,600 H24
WARSZAWA Okęcie APP WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH 128,800
125,050
   121,500
3)
H24
APP WARSZAWA DIRECTOR 129,375 6.00-20.001)
TWR OKĘCIE WIEŻA 118,300
   121,500
3)
H24
TWR OKĘCIE GROUND 121,900 6.00-21.001)
TWR OKECIE DELIVERY 121,600 H24
ATIS   120,450 H24

 

Porty Lotnicze

Stacja Służba Znak wywoławczy Częstotliwość
( MHz )
GDAŃSK / Rębiechowo TWR Gdańsk Tower 132,200
KATOWICE / Pyrzowice TWR Katowice Tower 129,250
KRAKÓW / Balice TWR

 
Delivery
Info (civ)
APP
TWR
Info (mil)
ATIS

HELMS
 
118,100
119,275
121,075
123,250
124,500
126,125

129,800
 
POZNAŃ / Ławica TWR Poznań Tower 118,225
RZESZÓW / Jasionka TWR Rzeszów Tower 126,800
SZCZECIN / Goleniów TWR Szczecin Tower 118,500
WROCŁAW / Strachowice TWR Wrocław Tower 127,225
BYDGOSZCZ / Biedaszkowo PORT   122,700
KOSZALIN / Zegrze-Pomorskie TWR
KWADRAT

 

124,750
122,300
SŁUPSK / Rędzikowo TWR   118,750
ZIELONA GORA / Babimost TWR   118,750

 

Lotniska używane przez aerokluby oraz lotnictwo cywilne

WARSZAWA
Kod literowy
 
Miejscowość
 
Lotnisko
 
Częstotliwość
kwadratu
( MHz )
Pomoc
radionawigacyjna
EP BK Białystok Krywlany Port       122,700
Kwadrat 122,200
NDB BYK 349kHz
EP BA Bielsko-Biala Aleksandrowice Port       122,700
Kwadrat 122,200
               
118.330
NDB BAE 349kHz
EP Brzeg Skarbmierz Kwadrat 122,300  
EP CH Częstochowa Rudniki Port       122,700
Kwadrat 122,800
 
EP DE Dęblin(wojskowe) Irema Kwadrat 122,800
lub         124,500
NDB AD/DA
752kHz
EP EL Elbląg   Port       122,700
Kwadrat 122,100
 
EP GL Gliwice Trynek Port       122,700
Kwadrat 122,100
               
118.260
NDB GLW
473kHz
EP Góraszka   Port      125,550  
EP GI Grudziądz Lisie Kąty
 
Port       122,700
Kwadrat 122,800
 
EP IN Inowrocław   Kwadrat 122,100 NDB INW 360kHz
EP JG Jelenia Góra   Port       122,700
Kwadrat 122,100
 
EP KM Katowice Muchowiec Port       122,700
Kwadrat 122,900
NDB KM 405kHz
rez. NDB 404,5kHz
EP KA Kielce Masłów Port       122,700
Kwadrat 122,100
               
118.080
NDB KLC 450kHz
EP KB Konin Kazimierz Port       122,700
Kwadrat 122,800
 
EP KP Kraków Pobiednik Wielki Port       122,400
Kwadrat 122,400
               
118.600
NDB KPB 518kHz
EP SR Kępa k/Słupska      
EP KR Krosno (fabryczne)   Port       122,700
Kwadrat 122,400
NDB KMO 434kHz
EP IW Krosno Iwonicz-Targowiska Port       122,700
Kwadrat 122,400
 
EP Legnica   Kwadrat 119,220  
EP LS Leszno Strzyżewice Port       122,700
Kwadrat 122,100
NDB LW 471kHz
EP LU Lublin Obora Port       122,700
Kwadrat 122,400
NDB LUB 351kHz
EP LR Lublin Radawiec Kwadrat 122,400 NDB LUC 403kHz
EP LL Łódź Lublinek Port       122,700
Kwadrat 122,900
NDB LBK 357kHz
EP ML
 
Mielec (fabryczne)
 

 
Wieża    123,350
Port       122,700
Kwadrat 122,100
NDB S   726kHz
NDB SA 296kHz
EP ZR
WARSZAWA
Międzybrodzie Żywieckie Góra Żar Kwadrat 122,800  
EP Mirosławiec   Kwadrat 122,200  
EP Modlin (wojskowe)   Port       124,500  
EP NL Nowy Sącz Łososina Dolna Kwadrat 122,200  
EP Oleśnica (wojskowe)   Wieża    124,500
Kwadrat 122,800
 
EP OD Olsztyn Dajtki Port       122,700
Kwadrat 122,900
NDB ODI 339kHz
EP OP Opole Polska Nowa Wieś Port       122,700
Kwadrat 122,200
NDB PNW 458kHz
EP OM Ostrów Wlkp. Michałków Port       122,700
Kwadrat 122,200
NDB OWM 483kHz
EP PC Pinczów   Kwadrat 122,300
                122.600
 
EP PT Piotrków Trybunalski   Kwadrat 122,400 PRT 306kHz
(na żądanie)
EP PL Płock   Port       122,700
Kwadrat 122,800
 
EP PK Poznań Kobylnica Port       122,700
Kwadrat 122,900
 
EP Pruszcz Gd. (woj.)                122,400  
EP RP Radom Piastów Kwadrat 122,900  
EP RG Rybnik Gotartowice Kwadrat 122,400
Port       122,700
NDB RGE 426kHz
EP Sanok (ląd. ZLS) Biała Góra Kwadrat 122,200 SNK 482kHz
EP ST Stalowa Wola Turbia Kwadrat 122,200  
EP SU Suwałki   Port 122,700 NDB SUW 394kHz
VOR/DME 117,7MHz
EP SW Świdnik (fabryczne)   Wieża     126,000
(zmiana na 118,500)
Port        122,700
NDB SK 622kHz
EP SD Szczecin Dąbie Port       122,700
Kwadrat 122,200
 
EP TO Toruń   Port 122,200
Kwadrat 122,200
 
EP BC
 
Warszawa
 
Babice
 
Wieża    124,500
Port       122,700
Kwadrat 122,200
NDB "AR" 600kHz
NDB "A"   289kHz
EP WK Włocławek Kruszyn Port       122,700
Kwadrat 122,400
 
EP WS Wrocław Szymanów Kwadrat 122,800  
EP ZA Zamość Mokre              122,800  
EP ZP Zielona Góra Przylep Port       122,700
Kwadrat 122,800
NDB ZGP 455kHz

 

Pomoce radionawigacyjne

Radiolatarnie NDB - 200-1600kHz emisja A2AAN
Radiolatarnie VOR - 108-118MHz emisja A9WWF
Radiolatarnie DME - 1025-1150MHz emisja V1DBN

 

Tabela częstotliwości lotniczych
Na podstawie danych opublikowanych przez Rafała Kosiaka zebranych na grupie "nasluchy"

 Aktualizacja - 21.09.2005r.

 

  - Przeznaczenie - militarne
  - Przeznaczenie - cywilnio - militarne
  - Przeznaczenie - cywilne

 

121,5003

Częstotliwość

Użytkownik

118,100

Kraków-Balice EPKK Kraków Delivery

118,100

Gdańsk-Rębiechowo EPGD Gdańsk TWR civ

118,225

Poznań-Ławica EPPO Poznań TWR civ

118,300

Warszawa-Okęcie EPWA Okęcie TWR civ

118,500

Szczecin-Goleniów EPSC Szczecin TWR civ

118,750

Słupsk EPSK Słupsk TWR civ

118,750

Zielona Góra EPZG Zielona Góra TWR civ

118,825

Dęblin AGAT mil

119,000

Powidz GND mil

119,100

Mielec TWR civ

119,175

Warszawa-Babice EPBC Babice Port civ/mil

119,225

Legnica Kwadrat civ

119,250

 

119,275

Kraków INFO civ

119,325

Poznań-Krzesiny KAMERA APP mil

119,450

Warszawa-Okecie EPWA Okecie INFO civ

119,525

Bydgoszcz SYMBOL TWR mil

119,650

Gdańsk-Rębiechowo EPGD Gdańsk ATIS civ

120,075

Obszar Warszawa Radar civ retransmisja w okolicach Gdańska, nadajnik w Złotej Karczmie

120,450

Warszawa Okecie Okecie ATIS civ

120,750

Poznań-Krzesiny KAMERA PRE mil  kanał 3

120,950

Polska ACC JED Warszawa Radar civ

121,075

Krakow-Balice EPKK Balice APP

121,250

Mirosławiec ADMIRAŁ mil

121,500

Warszawa-Okecie Okecie APP civ

121,500

Polska BEZPIECZ. civ/mil ogólny kanał bezpieczeństwa

121,600

Warszawa-Okecie EPWA Okecie Clearence civ

121,750

Radom REKTOR GND mil

121,900

Warszawa-Okecie EPWA Okecie GND civ

122,000

Ustka mil kierowanie lotami na poligonie Ustka

122,100

Elblag Kwadrat civ

122,100

Gliwice Kwadrat civ

122,100

Inowrocław Kwadrat civ

122,100

Jelenia Góra Kwadrat civ

122,100

Kielce - Masłów Kielce Kwadrat civ aeroklub

122,100

Leszno Kwadrat civ

122,100

Mielec Kwadrat civ

122,100

Warszawa-Babice EPBC Babice civ aeroklub

122,200

Toruń Kwadrat civ

122,200

Białystok Kwadrat civ

122,200

Bielsko-Biała Kwadrat civ

122,200 Łososina Dolna Kwadrat civ
122,200 Mirosławice Kwadrat civ
122,200 Opole Kwadrat civ
122,200 Ostrów Wlkp. Kwadrat civ
122,200 Sanok Kwadrat civ
122,200 Stalowa Wola Kwadrat civ
122,200 Szczecin Kwadrat civ
122,200 Toruń Port civ
122,200 Warszawa Kwadrat civ
122,300 Bezmiechowa civ
122,300 Brzeg Kwadrat civ
122,300 Koszalin Kwadrat civ
122,300 Pinczów Kwadrat civ
122,300 Polska APRL 1 civ
122,300 Świdnik Kwadrat civ
122,300 Warszawa-Babice EPBC Babice Kwadrat civ
122,400 Kraków-Pobiednik Wielki EPKP Pobiednik Kwadrat civ lotnisko aeroklubowe
122,400 Krosno Kwadrat civ
122,400 Lubin Kwadrat civ
122,400 Lubin-Radawiec EPLR Radawiec civ aeroklub
122,400 Piotrków Tryb. Kwadrat civ
122,400 Pruszcz Gd. civ
122,400 Rybnik Kwadrat civ
122,400 Włocławek Kwadrat civ
122,400 Polska mil współdziałanie lotnictwa wojsk.
122,500 Elbląg Port civ
122,700 Białystok Port civ
122,700 Bielsko-Biała Port civ
122,700 Bydgoszcz port civ
122,700 Częstochowa Port civ
122,700 Gliwice Port civ
122,700 Kazimierz Port civ Aeroklub Koniński
122,700 Grudziądz Port civ
122,700 Jelenia Góra Port civ
122,700 Katowice Port civ
122,700 Kielce Port civ
122,700 Konin aeroklub civ
122,700 Krosno Port civ
122,700 Leszno Port civ
122,700 Lubin Port civ
122,700 Lódź-Lublinek Port civ
122,700 Mielec Port civ
122,700 Olsztyn Port civ
122,700 Opole Port civ
122,700 Ostrów Wlkp. Port civ
122,700 Płock Port civ
122,700 Polska civ kanał wywoławczy aeroklubów
122,700 Rybnik Port civ
122,700 Suwałki Port civ
122,700 Szczecin Port civ
122,700 Świdnik Port civ
122,700 Warszawa Port civ
122,700 Włocławek Port civ
122,700 Wrocław-Szymanów EPWS Szymanów Port civ
122,700 Zielona Góra-Babimost Babimost Port civ
122,800 Dęblin Kwadrat civ
122,800 Grudziądz Kwadrat civ
122,800 Międzywodzie Zyw. (Zar) Zar Kwadrat civ
122,800 Oleśnica Kwadrat civ
122,800 Płock Kwadrat civ
122,800 Wrocław-Szymanów EPWS Szymanów Kwadrat civ
122,800 Zielona Góra-Babimost Babimost Kwadrat civ
122,800 Częstochowa Kwadrat civ
122,800 Kazimierz Kwadrat civ
122,900 Katowice Kwadrat civ
122,900 Łódź-Lublinek Lublinek Kwadrat civ
122,900 Olsztyn Kwadrat civ
122,900 Poznań-Ławica Ławica Kwadrat civ
122,900 Radom Kwadrat civ
122,900 Rzeszów-Jasionka EPRZ civ aeroklub
123,000 Torun meteo civ pogodynka
123,100 Polska SAR civ/mil Wspoldzialanie SAR
123,250 Kraków-Balice EPKK Balice TWR
123,350 Mielec TWR civ
123,450 Polska civ nieoficjalna frq do rozmów miedzy samolotami
123,475 Polska civ rozmowy w obcych jezykach
124,000 Modlin INFO civ/mil
124,000 Warszawa Okęcie Okęcie mil 36 SPLT
124,150 Malme ACC civ
124,225 Łódź-Lublinek Lodz TWR civ
124,500 Polska INFO/Kontrola Obszaru mil
124,750  Koszalin TWR civ
124,750 Wrocław-Strachowice Wrocław TWR civ (zmiana na 119,250)
124,850 Zegrze Pomorskie KOBALT mil Nieaktualne? Użytkownik przeniesiony na inne lotnisko
124,925 Zegrze Pomorskie KOBALT mil Nieaktualne? Użytkownik przeniesiony na inne lotnisko
125,000 Polska civ naprowadanie podczas cwiczen
125,000 ? ? mil  polscy piloci gadający po ang.
125,175 Świdwin DOCENT mil
125,400 Bydgoszcz mil
125,550 Góraszka Port civ
125,750 mil
126,000 Świdnik TWR civ
126,125 Kraków-Balice EPKK Balice ATIS
126,300 Szczytno-Szymany EPSY Szymany civ
126,300 Warszawa Okecie Okecie FIS civ
126,500 Pruszcz Gd. Floret mil
126,500 Siemirowice MODEL mil
126,800 Rzeszow-Jasionka EPRZ Rzeszow TWR civ
126,925 civ/mil
127,225 Wrocław-Strachowice Wrocław TWR civ (zmiana z 119,750)
127,275 Gdańsk-Rębiechowo EPGD Gdańsk APP civ
127,450 Polska ACC SUW SIE Warszawa Radar civ
127,500 Świdwin DOCENT TWR mil
127,600 Warszawa-Okęcie EPWA Okęcie Meteo CLNC DEL civ
127,950 Zegrze Pomorskie KOBALT mil Nieaktualne? Użytkownik przeniesiony na inne lotnisko
128,500 Poznań-Krzesiny KAMERA mil kanał lotniskowy-ziemia
128,500 Gdynia-Babie Doły KARTON mil
128,500 ?? DREWNIAK mil kanał naprowadzania
128,500 Mińsk Mazowiecki FACTOR mil
128,500 Siemirowice MODEL mil
128,675 Radom REKTOR APP mil
128,750 civ 26.09.2002
128,800 Warszawa-Okęcie EPWA Okecie APP civ
129,000 Gdynia-Babie Doły KARTON mil i Radom REKTOR DISPLAY mil
129,075 Polska ACC ACC GRU civ
129,250 Bydgoszcz-Szwederowo Bydgoszcz TWR civ
129,375 Warszawa-Okecie EPWA Okecie DIR civ
129,500 Darłówek SONATA APP mil
129,625 Gdańsk-Rębiechowo EPGD Gdańsk METEO civ
129,675 Powidz APP mil
129,750 Polska LANCET mil kanał 8 - naprowadzanie
129,800 Kraków-Balice EPKK Balice HEMS
129,800 Warszawa-Babice EPBC civ
129,800 Wrocław-Strachowice EPWR civ
129,800 Polska sanitar. civ kanal sanitarny dla calej PL
130,000 Polska mil  radionamierzanie
130,375 Polska ACC GRU Warszawa Radar civ
131,000 Bydgoszcz mil obloty po WZLu
131,000 Radom REKTOR mil
131,250 Polska mil współdziałanie lotnictwa wojsk.
131,475 Polska WEA civ linia lotnicza WEA
131,600 Warszawa-Okęcie EPWA civ koordynacja przewozów
131,725 Polska ACARS civ ACARS
131,800 Warszawa-Okęcie EPWA Okęcie Station Control civ
131,850 Warszawa KDL civ
131,900 Polska Koordynacja civ
131,950 Warszawa-Okecie EPWA Hotel Vera Okecie civ
132,750 Słupsk-Redzikowo ARENA mil
133,000 Darłówek SONATA APP i TWR mil TWR i APP na tej samej frq
133,475 Polska ACC GRU Warszawa Radar civ
134,000 Gdynia-Babie Doły KARTON/Oksywie TWR mil
134,125 Polska ACC nocna Warszawa Radar civ zapas,noc
134,225 Polska ACC DRE Warszawa Radar civ
134,425 Poznań-Krzesiny KAMERA mil
134,875  Polska ACC TRZ Warszawa Radar civ
134,925  Polska ACC Warszawa Radar civ
135,425 Poznań-Krzesiny KAMERA TWR mil, Mińsk Maz. FAKTOR TWR mil
135,600 -
136,250 Mińsk Mazowiecki FAKTOR TWR mil
136,575 Warszawa Radar civ
137,075 mil
137,825 mil
138,000 Polska Warszawa Radar (mil) mil kierowanie wojsk. statkami powietrznymi w GPP-kanał 6
138,825 Nadarzyce mil kierowanie lotami na poligonie Nadarzyce
139,000 Polska Poznań Radar (mil) mil kierowanie wojsk. statkami powietrznymi w GPP-kanał 7
139,425 Polska Zach KARBON mil naprowadzanie
140,000 Polska GAMBIT mil naprowadzanie
141,800 mil Alpha1
233,000 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS MAGIC TAD)
242,200 Polska mil
242,650 Polska mil
244,900 Polska mil naprowadzanie - kanał 9
245,075 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
247,650 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
248,000 Polska AIRNORTH mil
248,700 Polska mil
255,075 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
256,250 Polska AIRNORTH mil
258,100 Polska mil
261,150 Polska mil cwiczenia (ostatnio:AWACS)
263,375 Polska mil cwiczenia (ostatnio:AWACS)
264,300 Polska AWACS GCI mil
277,200 Polska mil
307,400 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
312,625 Polska mil
314,275 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
315,550 Polska mil
328,450 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
337,500 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: Polish 330)
341,200 Polska mil ćwiczenia
342,700 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
357,825 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
362,200 Polska mil
364,200 Polska mil ćwiczenia, initial contact
365,025 Polska mil
365,400 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
365,800 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
374,100 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
385,350 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)
387,650 Polska mil
390,150 Polska mil
397,450 Polska mil ćwiczenia (ostatnio: Magic 51